Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

School: een belangrijke plaats voor kinderen

De school neemt een belangrijke plaats in het leven van kinderen, jongeren en hun ouders in. Het is voor kinderen en jongeren een belangrijk secundair leefmilieu. Als zich problemen voordoen in het leven of de ontwikkeling van leerlingen komt dit vaak als eerste tot uiting in hun functioneren op school. Daarnaast worden worden scholen steeds meer geconfronteerd met gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij leerlingen en (opvoedings)problemen in de gezins- en schoolsituatie. De problemen rond kinderen binnen het basisonderwijs zijn onder andere gedragsproblemen, ontwikkelingsproblematiek en problemen in de opvoedingssituatie. Daarnaast kan er sprake zijn van (rouw)verwerking, echtscheiding, seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing en pesten. Bij jongeren in het voortgezet onderwijs is vaak sprake van problemen in de relatie met ouders, andere leerlingen of docenten, gedragsproblemen, motivatieproblemen, problemen met betrekking tot weerbaarheid en het zelfbeeld.

Welbevinden van leerlingen
De school heeft de plicht om kinderen een zo goed mogelijk leerklimaat te bieden. Daarnaast is er aandacht voor het welbevinden van de leerlingen, waardoor zij in staat zijn hun schoolopleiding op een positieve manier te volgen en af te ronden. De scholen kennen daarom een zorgstructuur, waarbij een zorgcoördinator de taak heeft in de school de zorg voor kinderen zo goed mogelijk te organiseren. Het schoolmaatschappelijk werk is een partner die de school in hun leerlingenzorg aanvult.

Werkzaamheden schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd op zowel scholen voor basis- als voortgezet onderwijs. De schoolmaatschappelijk werker is in dienst bij de Vluchtheuvel, maar voert de werkzaamheden uit binnen de school. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

1. Ondersteuning van leerkrachten
De schoolmaatschappelijk werker kan zorgcoördinatoren en leerkrachten ondersteuning geven bij de omgang met de kinderen en ouders. Dit gebeurt vaak door het deelnemen aan een Zorgadviesteam (ZAT). De schoolmaatschappelijk werker kan de mentor of leerlingbegeleider advies geven met betrekking tot individuele problematiek van leerlingen.

2. Kortdurende hulp aan ouders en/of leerlingen
De schoolmaatschappelijk werker gaat maximaal 5-7 gesprekken aan met een leerling en/of ouders met een afgebakend doel dat valt binnen de driehoek: gezin, leerling, school. De gesprekken kunnen zowel op school als thuis plaatsvinden. 

3. Verwijzen naar andere hulp
Indien nodig verwijst de schoolmaatschappelijk werker naar een andere vorm van hulpverlening.

 4. Bemiddeling tussen school en ouders
Wanneer er sprake is van onenigheid tussen school en ouders kan de schoolmaatschappelijk werker een bemiddelende rol vervullen. Dit kan ook aan de orde zijn als er geen contact tussen ouders en school bestaat.

5. Gezinsonderzoek
De schoolmaatschappelijk werker kan door de school gevraagd worden voor het uitvoeren van een gezinsonderzoek. Dit kan nodig zijn bij de aanvraag van een indicatie.

Soms worden er door het schoolmaatschappelijk werker ook sociale vaardigheidstrainingen gegeven.

Informatie
Voor meer informatie over De Vluchtheuvel en het schoolmaatschappelijk werk kunt u contact opnemen met dhr. H. van Groningen, directeur, of met de manager van het schoolteam via het hoofdkantoor.