Hulp nodig?

Meld u online aan of bel tijdens kantooruren (0113) 21 30 98

Stage

Al vele jaren werkt De Vluchtheuvel met stagiairs. Dit zijn zowel vol- als deeltijders van de opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening, waarbij minimaal de eerste twee studiejaren zijn afgerond.

De Vluchtheuvel vindt het belangrijk om de student een leerzame stage te bieden. Dit betekent dat er in de eerste maanden veel wordt geïnvesteerd vanuit de instelling. Vervolgens komt dit meer in evenwicht als de stagiair zelf ook (meer) werkzaamheden gaat verrichten. Dit is een wisselwerking tussen student/stagiair en De Vluchtheuvel. De contacten met collega’s en de praktijkbegeleider vormen hierin een spilfunctie.

 

Criteria

Voor een leerzame stage zijn allereerst de criteria die in de stagenota van de opleiding staan van belang. Hierin wordt benoemd wat de instelling van de student mag verwachten. Globaal gaat het bij alle opleidingen om het volgende:
a.    volledige inzet; 
b.    theoretische kennis van de mens- en sociale wetenschappen; 
c.    kennis van de methoden en technieken van de eigen opleiding; 
d.    beginnend inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen; 
e.    bereidheid bovengenoemd inzicht verder te ontwikkelen; 
f.    bereidheid houding en gedrag waar nodig bij te stellen; 
g.    bereidheid tot samenwerking, zowel binnen als buiten de instelling; 
h.    gevoel voor verhoudingen, zowel binnen als buiten de instelling. 
Daarnaast mag de instelling van de student verwachten dat hij (voorlopige) leerdoelen heeft geformuleerd en dat hij deze leerdoelen met de praktijkbegeleider bespreekt en toetst. De student wordt geacht datgene wat hem tijdens de stage vertrouwelijk ter kennis is gekomen, geheim te houden.

Gezien de aard van De Vluchtheuvel zijn er naast bovengenoemde nog een aantal criteria van belang m.b.t. identiteit, zwaarte problematiek en persoonlijkheid. De sollicitant wordt hierop bevraagd en beoordeeld tijdens de sollicitatiegesprek(ken) en tijdens de stageperiode zelf.


Identiteit

De Vluchtheuvel gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten en ongeveer tweederde van de hulpvragen komt ook uit deze gemeenten. Eenderde van de hulpvragen komt uit aanverwante kerkgenootschappen, zoals Hersteld Hervormde Kerk, PKN (Hervormd Gereformeerde Bond), Christelijk Gereformeerd, Oud Gereformeerde Gemeenten en Gereformeerde Gemeenten in Nederland (binnen en buiten verband).

Gezien de kerkelijke achtergrond van de hulpvragers is inzicht in en vooral ook een zich innerlijk betrokken voelen op deze kerkverbanden belangrijk. Concreet in de praktijk betekent dit weten, respecteren en kunnen omgaan met de gevoeligheden en verschillen die er zijn op het gebied van leer en levensuitingen zoals kleding, haardracht en mediagebruik.

Bij gelijke kwaliteit is het beleid van De Vluchtheuvel dat de voorkeur uitgaat naar een stagiair die zelf (doop)lid is van de Gereformeerde Gemeenten. Dit houdt dus tegelijkertijd in dat ook stagiairs van aanverwante kerkgenootschappen benoemd kunnen worden. Tijdens de sollicitatieprocedure worden ook kerkelijke referenties opgevraagd. Het is daarom belangrijk om deze bij een sollicitatie in de brief te vermelden.


Zwaarte problematiek
Bij De Vluchtheuvel gaat het om psychosociale problematiek, zowel van jongeren als van ouderen. Vaak gaat het om problematiek in huwelijksrelatie, relatie ouder – kind en in het persoonlijk functioneren. In verhouding met het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) gaat het bij de hulpvragen die bij De Vluchtheuvel binnenkomen doorgaans om meer complexe problematiek. Vragen met alleen materiële problematiek worden meestal niet door de Vluchtheuvel behandeld.

In de stagepraktijk kunnen de aard van deze hulpvragen het werk emotioneel zwaarder maken en een sterke confrontatie betekenen. In verband hiermee vraagt De Vluchtheuvel van de (sollicitant) stagiair een zekere mate van:

 • evenwichtigheid als persoon;
 • bereidheid om open te zijn over (eventuele) persoonlijke problematiek, voor zover die van invloed (kan) zijn op de stage; hierbij gaat het zowel om individuele problemen alsook om problemen die samenhangen met gezin van herkomst;
 • min of meer gevorderd zijn in verwerking c.q. omgaan met deze problemen; 
 • een volwassen uitstraling met een groeiende zelfstandigheid.


Persoonlijkheid

Vanuit De Vluchtheuvel wordt zo goed mogelijk vorm gegeven aan een regelmatige en intensieve praktijkbegeleiding. Daarnaast is het werken en stage lopen bij De Vluchtheuvel soms ook solistisch. Zo mogelijk draagt een stagiair al snel veel verantwoordelijkheden. Als landelijke instelling wordt er gewerkt op (soms kleinere) regiobureau’s, waardoor er niet altijd direct ruggespraak kan zijn met een collega. In dit opzicht is het van belang dat een stagiair soms ook alleen kan werken en dat ook aankan. Doorgaans is de praktijkbegeleider goed beschikbaar en bereikbaar, zowel mondeling, telefonisch of per e-mail. Collegiaal contact is er in ieder geval op de vierwekelijkse regioteamvergaderingen. Dit contact kan ertoe bijdragen dat er zo veel mogelijk wordt voorkomen dat een stage tussentijds moet worden afgebroken.

In de praktijk echter blijken de volgende persoonlijke eigenschappen van een stagiair niet alleen een pré, maar vaak zelfs noodzakelijk te zijn om een stage bij De Vluchtheuvel tot een goed einde te kunnen brengen: 

 • zelfstandig en individueel kunnen/willen werken;
 • dragen van verantwoordelijkheid;
 • op tijd hulp kunnen/durven vragen, zowel voor zichzelf alsook m.b.t. de gesprekken;
 • oog hebben voor evenwicht en balans in zorg dragen voor zichzelf en de ander;
 • om kunnen/willen leren gaan met vaak ernstige levensverhalen;
 • zorgvuldig om kunnen en willen gaan met geheimhouding en problematiek in eigen kring;
 • een leerbare houding waarbij inzicht in de persoonlijke leerstijl (zie leerstijltest);
 • betrokkenheid kunnen combineren met afstand kunnen nemen c.q. relativeren.
 
Afstuderen

De stagiair kan afstuderen binnen De Vluchtheuvel, mits hiervoor voldoende ruimte is en er ook sprake is van een gerichte vraag vanuit de instelling. Dit afstuderen kan ook alleen in de werksoort c.q. het specialisme waarin de stage plaatsvindt zoals bijvoorbeeld: volwassenhulpverlening, jeugdhulpverlening,schoolmaatschappelijk werk. De Vluchtheuvel denkt voortdurend na of er onderwerpen zijn waarop afgestudeerd kan worden. De stagiair heeft dan de mogelijkheid om hierop in te gaan. Hierin wordt ook de urgentie meegenomen om d.m.v. een onderzoek zaken helder te krijgen, alsook de afweging in hoeverre er binnen De Vluchtheuvel een vervolg aan het onderzoek gegeven kan worden. Er zal zowel voor de instelling als voor degene die afstudeert sprake moeten zijn van een win-win situatie. Het onderzoek moet i.i.g. ook meerwaarde geven voor De Vluchtheuvel.


Tenslotte

Er wordt er van een stagiair (van tevoren al) veel gevraagd. Tegelijkertijd is bij De Vluchtheuvel de insteek dat een stagiair komt om te leren. Voor dit mogen leren is bij De Vluchtheuvel juist ook alle ruimte. Een stagiair begint niet als allround werker, maar als een werker in opleiding. Een open leerhouding en het kunnen dragen van veel verantwoordelijkheid is hierbij in ieder geval van groot belang. Gecombineerd met een begin van zelfkennis en een aanvoelen van en omgaan met eigen en andermans gevoelens.

Solliciteren naar een stageplaats? Schrijf een brief of een e-mail naar ons hoofdkantoor.

© 2015 Stichting De Vluchtheuvel   /   Sitemap   /   Realisatie: KM Design